Các thành viên gia tộc có thể tham khảo kỷ yếu hội thảo của Họ Mai Việt Nam tại đây :

https://drive.google.com/file/d/1wcfyglCnBrLnptaiNFr-Q4WlStJZNoEv/view?usp=drivesdk