HỘI ĐỒNG HỌ MAI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 01 – KH/HĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành Phố Hồ Chí Minh , ngày 10 tháng 03 năm 2024

  KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu họ Mai Thành Phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kì 2024 – 2029.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu họ Mai Thành Phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, Thường trực Hội đồng họ Mai Thành Phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:
I. Mục đích yêu cầu

 • Nhằm giúp Hội đồng họ Mai các Quận – Huyện, các bậc kỳ lão, các vị trưởng họ, trưởng tộc, trưởng ban khánh tiết nắm vững những nội dung cơ bản, những vấn đề lớn mà Đại hội đã quyết định. Từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thiết thực cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện.
 • Thông qua nghiên cứu Nghị quyết Đại hội nhằm nâng cao nhận thức, cũng cố niềm tin hướng về cội nguồn, tri ân vị Thần Tổ Mai An Tiêm, khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ động viên mọi người con họ Mai nỗ lực phấn đấu, tự lực tự cường, năng động sáng tạo xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, xây dựng họ Mai “đoàn kết, tri thức, phát triển”, hưng long thịnh vượng, góp xây dựng đất nước giàu mạnh văn minh.
 • Việc triển khai Nghị quyết Đại hội phải thiết thực, hiệu quả.
  II. Kế hoạch thực hiện trong toàn khóa (2024-2029)
 1. Triển khai Nghị quyết Đại hội
 • Nội dung:
 • Làm rõ việc Đại hội thống nhất cao về việc thành lập họ Mai Thành Phố Hồ Chí Minh và Hội đồng họ Mai TPHCM (thay cho Ban liên lạc họ Mai TPHCM).
 • Nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng thành công của Đại hội đại biểu họ Mai TPHCM lần thứ nhất, nắm vững những nội dung quan trọng, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kì 2024 – 2029.
 • Đơn vị thực hiện:
 • Ban xây dựng tổ chức kết nối dòng họ.
 • Hội đồng họ Mai/ Ban liên lạc họ Mai các Quận – Huyện.
 • Trưởng họ, trưởng tộc, trưởng ban khánh tiết.
 • Bà con họ Mai trong khu vực TPHCM .
 • Tài liệu:
 • Video về họ Mai TPHCM
 • Văn kiện Đại hội đại biểu họ Mai TPHCM lần thứ nhất.
 • Thời gian triển khai Nghị quyết từ tháng 12/2023-3/2024
 1. Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội
  2.1. Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Nghị quyết.
 • Ban xây dựng tổ chức kết nối dòng họ, chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.
 • Người thực hiện: Chủ tịch Mai Quốc Bình
 • Thời gian báo cáo Thường trực Hội đồng: 12/2023
 • Thời gian triển khai Nghị quyết: 12/2023
 • Ban nghiên cứu lịch sử và truyền thông xây dựng kế hoạch truyền thông.
 • Người thực hiện: Phó Ban nghiên cứu lịch sử và truyền thông.
 • Thời gian báo cáo Thường trực Hội đồng: 12/2023
 • Thời gian thực hiện: Từ 2024-2029
  2.2. Xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.
 • Xây dựng kế hoạch để đến năm 2025 thành lập được BLL họ Mai khu vực, thành phố, các Quận – huyện và các xã đạt tỉ lệ như Nghị quyết Đại hội đã quyết định.
 • Ban xây dựng tổ chức kết nối dòng họ
 • Người chủ trì: Phó Chủ tịch .
 • Thời gian báo cáo Thường trực Hội đồng: /2023
 • Thời gian thực hiện: Từ năm 2024-2029
  (Chú ý khi xây dựng kế hoạch nêu cụ thể tiến độ hằng năm)
 • Xây dựng hệ thống biểu mẫu để điều tra cơ bản tình hình họ Mai TPHCM.
 • Đơn vị chủ trì: Ban xây dựng tổ chức kết nối dòng họ.
 • Người chủ trì: Phó Chủ tịch .
 • Thời gian báo cáo Thường trực Hội đồng:
 • Thời gian thực hiện:
  2.3. Tiếp tục nghiên cứu làm rõ những giá trị văn hóa đặc trưng cốt lõi của họ Mai Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Xây dựng kế hoạch để tổ chức 1-2 cuộc hội thảo với quy mô phù hợp để làm sáng tỏ hơn những giá trị văn hóa của họ Mai Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Đơn vị chủ trì: Ban nghiên cứu lịch sử và truyền thông.
 • Người chủ trì: Phó chủ tịch .
 • Thời gian báo cáo Thường trực Hội đồng:
 • Thời gian thực hiện: Trong 5 năm từ 2024-2029.
 • Xây dựng đề cương viết sơ khảo lịch sử họ Mai Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Đơn vị chủ trì: Ban nghiên cứu lịch sử và truyền thông.
 • Người chủ trì: Phó chủ tịch .
 • Thời gian báo cáo Thường trực Hội đồng:
 • Thời gian thực hiện: Từ năm 2024-2029.
  2.4. Xây dựng kế hoạch về “Họ Mai Thành Phố Hồ Chí Minh năng động”.
 • Đơn vị chủ trì: Ban văn hóa – xã hội.
 • Người chủ trì: Phó Chủ tịch .
 • Thời gian hoàn thành báo cáo Thường trực Hội đồng: .
 • Thời gian thực hiện:
 • Xây dựng các tiêu chí thi đua khen thưởng (Diện thuộc Hội đồng họ Mai TPHCM khen thưởng).
 • Xây dựng kế hoạch thành lập câu lạc bộ thơ ca, thi sáng tác ca khúc về họ Mai TPHCM .
  2.5. Xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực tài chính cho hoạt động của Hội đồng.
 • Đơn vị chủ trì: Ban tài chính, hậu cần.
 • Người chủ trì: Chủ tịch ,Phó chủ tịch .
 • Thời gian hoàn thành báo cáo Thường trực Hội đồng:
 • Thời gian thực hiện: Từ năm 2024-2029.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính, hậu cần cho Đại hội đại biểu họ Mai TPHCM lần thứ II.
 • Đơn vị chủ trì: Ban tài chính, hậu cần.
 • Người chủ trì: Chủ tịch .
 • Thời gian hoàn thành báo cáo Thường trực Hội đồng:
 • Thời gian Đại hội: Tháng 3/2029.
  2.6. Xây dựng quy chế quản lý trang điện tử và bản tin họ Mai Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Đơn vị chủ trì: Văn phòng Hội đồng.
 • Người chủ trì: Phó Chủ tịch – Chánh Văn Phòng .
 • Người phối hợp:
 • Thời gian hoàn thành báo cáo Thường trực Hội đồng:
 • Xây dựng đề án tổ chức giao lưu giữa Hội đồng họ Mai Thành Phố Hồ Chí Minh và các Quận – Huyện , Khu vực (1 năm 2 lần)
 • Đơn vị chủ trì: Văn phòng Hội đồng.
 • Người chủ trì: Phó Chủ tịch .
 • Thời gian hoàn thành báo cáo Thường trực Hội đồng:
 • Thời gian thực hiện:
  2.7. Xây dựng đề án “Tập hợp và phát triển Doanh nhân họ Mai TPHCM”
 • Đơn vị chủ trì: Lãnh đạo Hội Doanh nhân.
 • Người chủ trì: Chủ tịch HDN Mai Đình Kiêm.
 • Thời gian hoàn thành báo cáo Thường trực Hội đồng:
 • Thời gian thực hiện: Từ năm 2024-2029.
 • Xây dựng đề án tổ chức giao lưu gặp gỡ doanh nhân họ Mai TPHCM nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm.
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo về Doanh nhân họ Mai TPHCM tiêu biểu.
 • Đơn vị chủ trì: Lãnh đạo Hội Doanh nhân.
 • Người chủ trì: Chủ tịch Mai Đình Kiêm.
 • Đơn vị phối hợp:
 • Thời gian hoàn thành báo cáo Thường trực Hội đồng:
 • Thời gian thực hiện: Từ năm 2024-2029.
  III. Đối với các thành viên Hội đồng họ Mai TPHCM
 1. Thực hiện tốt nhiệm vụ được Thường trực Hội đồng phân công.
 2. Chủ động phối hợp với Hội đồng họ Mai/ Ban Liên lạc họ Mai khu vực, các quận – huyện – thành phố trực thuộc để triển khai chủ trương, kết nối dòng họ, kết nối những người con họ Mai, chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội Nghị họ Mai các cấp.
  IV. Đối với Hội đồng họ Mai/ Ban Liên lạc họ Mai các quận – huyện (thành phố trực thuộc), xã, ấp.
 3. Tích cực tuyên truyền về thành công Đại hội đại biểu họ Mai TPHCM lần thứ nhất.
 4. Đẩy mạnh việc kết nối dòng họ, tiến hành điều tra cơ bản họ Mai ở địa phương mình theo kế hoạch của Ban xây dựng tổ chức kết nối dòng họ.
 5. Chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tiến hành thành lập Ban Liên Lạc họ Mai ở các quận – huyện.
  V. Đối với bà con người họ Mai ở ngoài nước
 6. Phát huy niềm tự hào mình là người họ Mai, con cháu Thần tổ Mai An Tiêm, mỗi người hãy nỗ lực phấn đấu để xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, góp phần cùng bách gia trăm họ xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 7. Toàn tâm, toàn ý hướng về cội nguồn tri ân tổ tiên, năng làm việc thiện, đoàn kết thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
 8. Tích cực tham gia công việc của Hội đồng gia tộc tại các chi dòng họ và chủ động tham gia vào các tổ chức họ Mai TPHCM đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng họ Mai TPHCM thành một hội đồng dòng họ “vững mạnh, đoàn kết, tri thức và phát triển”
  Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu họ Mai TPHCM lần thứ nhất, các tổ chức, cá nhân căn cứ vào kế hoạch trên để triển khai thực hiện. Thường trực Hội đồng giao ông Mai Xuân Bình, phó Chủ tịch Thường trực chịu trách nhiệm giao ban, đôn đốc và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Văn phòng Hội đồng tổng hợp, định kỳ hàng quý báo cáo Thường trực Hội đồng.

Nơi nhận:

 • Thành viên HĐHMTPHCM
 • BLL HM các Quận – Huyện, TP;
 • Trưởng họ, tộc, BKT, các ngành, chi;
 • Lưu VP T/M HỘI ĐỒNG HỌ MAI
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Chủ tịch

Mai Quốc Bình