📚KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ MAI VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT
NHIỆM KÌ (2022- 2027)📕

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

 1. Mục đích.
 • Đại hội đại biểu họ Mai Việt Nam lần thứ nhất phải thật sự là một sự kiện lịch sử quan trọng của Họ Mai Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên họ Mai Việt Nam tổ chức đại hội xác định đường hướng hoạt động và bầu ra hội đồng dòng họ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tự hào của bà con Họ Mai trong và ngoài nước.
 • Đại hội là dịp để quy tụ các đại biểu, đại diện cho các chi Họ Mai gặp gỡ, giao lưu, kết nối, chia sẻ nhằm củng cố, xây dựng tình yêu thương, đoàn kết trong toàn dòng dọ.
 1. Yêu cầu.
 • Tổ chức đại hội phải trang trọng, thành kính, vui tươi, phấn khởi, đoàn kết và an toàn tuyệt đối.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

 1. Thảo luận thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của ban liên lạc Họ Mai Việt Nam, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nhiệm kì (2022- 2027).
 2. Thảo luận thông qua quy chế về “tổ chức và hoạt động của Hội Đồng Họ Mai Việt Nam”.
 3. Thảo luận các báo cáo khác.
 4. Hiệp thương bầu cử hội đồng Họ Mai Việt Nam nhiệm kì 2022-2027.
  III. ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI.
 5. Đại biểu chính thức: 300 đại biểu gồm:
 • Đại biểu đương nhiệm (ban liên lạc Họ Mai Việt Nam).
 • Đại biểu là trưởng, phó ban liên lạc Họ Mai khu vực, các tỉnh, thành phố, các huyện (đối với những nơi đã có ban liên lạc).
 • Đại biểu là chủ tịch hội đồng hoặc trưởng họ, hoặc là người có uy tín trong dòng họ, mỗi chi họ cử 1-2 đại biểu.
 • Đại biểu là người Họ Mai ở địa phương có di tích lịch sử văn hóa từ cấp tỉnh trở lên.
 • Đại biểu là cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số cơ quan trong hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở là con em Họ Mai.
 • Đại biểu đại diện cho sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang là con em Họ Mai.
 • Đại biểu đại diện cho các nhà khoa học, nhà giáo, thầy thuốc, tri thức, văn nghệ sỹ là con em Họ Mai.
 • Đại biểu đại diện cho anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động là con em Họ Mai.
 • Đại biểu đại diện cho thế hệ trẻ ( sinh viên đang học tập, công tác tại Hà Nội).
 • Đại biểu là doanh nhân tiêu biểu của Họ Mai.

2.Khách mời: 50 đại biểu (chủ yếu các cơ quan hữu quan, truyền thông báo chí và một số đại biểu đại diện cho hội đồng một số dòng họ khác).

 1. Tiêu chuẩn đại biểu dự đại hội.
 • Gia đình và bản thân gương mẫu chấp hành chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của dòng tộc.
 • Bản thân có uy tín, có tâm, có đóng góp trí tuệ, công sức cho việc xây dựng chi dòng họ đoàn kết, phát triển.
 • Có khả năng tham gia vào công việc chung để góp phần vào thành công của đại hội, và khi về địa phương có khả năng tuyên truyền, và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội.
 • Đã tiêm 2 mũi vaccxin và có test nhanh âm tính với covid19 còn hiệu lực trong 72 giờ.
 1. Giới thiệu đại biểu dự đại hội.

Trên cơ sở số lượng, tiêu chuẩn đại biểu do ban liên lạc Họ Mai Việt Nam phân bổ việc giới thiệu đại biểu được tiến hành như sau:

 • Đối với những nơi đã có ban liên lạc thì tổ chức họp, xem xét giới thiệu đại biểu ở các chi dòng họ, và các đại biểu là trưởng phó ban liên lạc các cấp.
 • Đối với những nơi chưa thành lập được ban liên lạc, thì ban liên lạc Họ Mai Việt Nam cử các thành viên về báo cáo kế hoạch đại hội và đề nghị các chi họ giới thiệu đại biểu dự đại hội.
 • Đối với đại biểu là con em Họ Mai đang công tác trong hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, tri thức và nghệ sỹ, doanh nhân, sinh viên,..v.v Do ban liên lạc Họ Mai mời trực tiếp và là đại biểu chính thức của đại hội.
 • Đối với đại biểu là khách mời do ban liên lạc Họ Mai Việt Nam lập danh sách và mời trực tiếp.

Danh sách đại biểu dự đại hội phải ghi rõ: họ và tên, năm sinh, quê quán, chức vụ, thuộc chi họ nào, địa chỉ liên hệ, điện thoại để liên lạc.

Thời gian gửi danh sách đại biểu dự đại hội phải xong trước 28/02/2022, có thể gửi bằng phong thư,gửi qua zalo, email, hoặc wedside: http//Homaivietnam.com. Để tiểu ban chuẩn bị đại hội tổng hợp và gửi giấy mời đại biểu về dự đại hội.
IV. GIỚI THIỆU NHÂN SỰ THAM GIA HỘI ĐỒNG HỌ MAI NHIỆM KÌ (2022-2027).

 1. Số lượng:

Hội đồng Họ Mai Việt Nam nhiệm kì (2022-2027) dự kiến khoảng từ 39-45 người.

 1. Cơ cấu:
 • Cơ quan thường trực 9 người (1 chủ tịch, 8 phó chủ tịch).
 • Bộ phận giúp việc:

4 người (1 chánh văn phòng phụ trách chung, 1 phó ban nghiên cứu lịch sử, kết nối dòng họ, 1 phó ban truyền thông, khánh tiết, 1 chủ tịch doanh nhân Họ Mai).

 • Một số ủy viên là các nhà hoạt động chính trị, tri thức, văn nghệ sỹ, lực lượng vũ trang, doanh nhân, sinh viên ( khoảng 14-20 người).
 • Các ủy viên phụ trách các lĩnh vực hoặc trực tiếp đảm nhận chủ tịch, phó chủ tịch, hội đồng các khu vực, tỉnh, thành phố, một số huyện và một số ít ở chi họ cơ sở (khoảng 12-16 người )
 1. Cách giới thiệu nhân sự tham gia hội đồng Họ Mai Việt Nam như sau:
 • Ban liên lạc Họ Mai Việt Nam sẽ thảo luận dự kiến số lượng, cơ cấu và lập danh sách sơ bộ nhân sự tham gia hội đồng họ Mai nhiệm kì 2022-2027. Thời gian xong trước 20/01/2022.
 • Thường trực ban liên lạc Họ Mai Việt Nam sẽ giữ danh sách sơ bộ nhân sự tham gia hội đồng Họ Mai Việt Nam đến các thành viên ban liên lạc Họ Mai Việt Nam. Ban liên lạc Họ Mai Miền Nam, ban liên lạc Họ Mai một số địa phương, một số chi dòng họ ở cơ sở, một số bác, một số đồng chí đã và đang công tác trong hệ thống chính trị, trong lực lượng vũ trang, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, để xin ý kiến nếu đồng ý ai thì để trong danh sách, không đồng ý ai thì gạch chính giữa dòng họ và tên, đồng thời giới thiệu thêm nhân sự vào danh sách mà ban liên lạc Họ Mai đã chuẩn bị và gửi về thường trực ban liên lạc Họ Mai chậm nhất là ngày 28/02/2022.
 • Ban liên lạc Họ Mai Việt Nam tổ chức họp, tiếp thu ý kiến tham gia của các ban liên lạc, các chi họ, và của các đại biểu, sau đó thảo luận, biểu quyết, những người được trên 50% số thành viên ban liên lạc Họ Mai Việt Nam đồng ý thì đưa vào danh sách trình đại hội xem xét quyết định.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI.

 1. Thời gian.
 • Đại hội sẽ diễn ra trong 1 ngày, khai mạc vào sáng ngày 10-4-2022 (sẽ có kịch bản chi tiết riêng)
 1. Địa điểm đại hội: Đại hội sẽ tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.
  VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
 2. Đối với thường trực ban liên lạc Họ Mai Việt Nam.

a. Chuẩn bị các văn bản :

 • Kế hoạch tổ chức đại hội.
 • Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của ban liên Họ Mai Việt Nam, phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027.
 • Dự thảo quy chế về “Tổ chức và hoạt động của Hội Đồng Họ Mai Việt Nam”.
 • Các mốc thời gian thực hiện:

Các văn bản nêu trên phải chuẩn bị và trình ban liên lạc Họ Mai Việt Nam lần đầu trước 5/12/2021, tiếp thu ý kiến của ban liên lạc hoàn thiện kế hoạch tổ chức đại hội để phát hành trước 20/12/2021, đồng thời hoàn thiện một bước dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo quy chế hoạt động của hội đồng Họ Mai Việt Nam trình ban liên lạc họ Mai Việt Nam trước 21/01/2022. Sau đó tiếp thu ý kiến hoàn thiện các dự thảo báo cáo gửi xin ý kiến ban liên lạc họ Mai các địa phương, một số bác, một số đồng chí đã và đang công tác trong hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, tri thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân… Sau đó tổng hợp trình bản liên lạc Họ Mai Việt Nam thảo luận lần cuối cùng, trước khi trình đại hội.

 • Người thực hiện: Ông Mai Văn Ninh trưởng ban, ông Mai Quang Phấn, Mai Hồng Bỉnh, ông Mai Trọng Nhuận, phân công ông Mai Trọng Nhuận Phó Ban liên lạc, làm đầu mối tiếp nhận tổng hợp các ý kiến đóng góp, số điện thoại của ông Mai Trọng Nhuận: 0962818218.

b. Chuẩn bị danh sách đại biểu dự đại hội và việc giới thiệu nhân sự tham gia hội đồng Họ Mai nhiệm kì 2022-2027.

 • Nội dung và các mốc thời gian thực hiện như mục III và mục IV của kế hoạch này.
 • Người thực hiện: Ông Mai Văn Ninh trưởng ban, ông Mai Quang Phấn, ông Mai Hồng Bỉnh, ông Mai Trọng Nhuận, Mai Văn Hoa,Mai Hữu Phước, Mai Hữu Tín, Mai Hữu Tỉnh, Mai Huy Tân, Mai Ngọc Cường, Mai Xuân Đức, Mai Sĩ Diễn, Mai Đình Hiếu, Mai Trung Tuyến, Mai Tiến Dũng, Mai Đình Loát, Mai Văn Tuấn. Phân công ông Mai Hồng Bỉnh phó ban thường trực làm đầu mối để liên lạc, số điện thoai của ông Mai Hồng Bỉnh là: 0988087888.
  c. Chuẩn bị tài chính và công tác hậu cần, lễ tân:
 • Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tài chính, hậu cần, lễ tân phục vụ đại hội, thời gian hoàn thành báo cáo ban liên lạc mới ngày 21-2-2022
 • Người thực hiện ông Mai Lương Hậu trưởng ban (số máy điện thoại của ông Mai Lương Hậu: 0913521150) và các ông bà sau : Mai Đình Loát, Mai Thị Xuân, Mai Công Toàn, Mai Xuân Thắng, Mai Anh Đào.

d. Ban Tuyên truyền đại hội: Ông Mai Trung Tuyến trưởng ban, ông Mai Trường Sơn, Nguyễn Văn Hà, ông Đào Xuân Hưng (số máy của ông Đào Xuân Hưng: 0946585989 và số máy điện thoại của ông: Mai Trung Tuyến: 0904116035

e. Ban tổ chức đại hội: Ông Mai Hồng Bỉnh trưởng ban, các thành viên gồm: Ông Mai Ngọc Cường, ông Mai Lương Hậu, ông Mai Trung Tuyến, ông Mai Đình loát, bà Mai Thị Xuân, Mai Thị Oanh, Mai Anh Đào

 1. Đối với ban liên lạc Họ Mai các khu vực, tỉnh, huyện, xã, và chi họ cơ sở thực hiện các nội dung sau:

a. Khi có văn bản ban liên lạc họ Mai Việt Nam chuyển về phải khẩn trương tổ chức các cuộc họp hoặc xin ý kiến qua điện thoại, đóng góp ý kiến vào các văn bản, điểm nào đồng ý, điểm nào không đồng ý, bổ sung những vấn đề gì, tập hợp thành văn bản gửi về ban liên lạc họ Mai Việt Nam đúng thời gian quy định.

b. Khi nhận được danh sách phân bổ đại biểu dự đại hội phải khẩn trương tổ chức họp trực tiếp hoặc qua điện thoại xác định chính xác đại biểu, tổng hợp gửi về ban liên lạc họ Mai đúng thời gian quy định.
c. Khi nhận được danh sách sơ bộ nhân sự tham gia hội đồng họ Mai Việt Nam nhiệm kì 2022-2027 phải tổ chức họp, trao đổi lựa chọn, đồng ý những ai, không đồng ý ai, giới thiệu bổ sung thêm nhân sự và tổng hợp gủi về ban liên lạc đúng thời gian quy định.

d. Khi nhận được giấy mời triệu tập đại biểu về dự đại hội phải gửi ngay cho đại biểu, tổ chức thành đoàn về hà nội dự đại hội. Kinh phí mua vé máy bay, phương tiện vận chuyển do ban liên lạc địa phương hoặc cá nhân đại biểu chi trả. Ban liên lạc họ Mai Việt Nam bảo đảm kinh phí chi trả ăn, nghỉ và đi lại trong thời gian tổ chức đại hội.

Đây là lần đầu tiên họ Mai Việt Nam tiến hành đại hội đại biểu toàn quốc, trong khi hệ thống tổ chức chưa phát triển hoàn chỉnh, lại trong điều kiện đại dịch covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp do vậy việc xác định đại biểu về dự đại hội và giới thiệu nguồn nhân sự tham gia hội đồng họ Mai nhiệm kì 2022-2027 chắc chắn có nhiều khó khăn. Vì vậy ban liên lạc họ Mai Việt Nam đề nghị ban liên lạc các địa phương, các chi dòng họ Mai trong cả nước nhiệt thành hưởng ứng, thực hiện tốt kế hoạch này để đại hội họ Mai Việt Nam thành công tốt đẹp.

T/M BAN LIÊN LẠC HỌ MAI VIỆT NAM.

TRƯỞNG BAN.

MAI VĂN NINH